Eindtijd ?

In mijn zoektocht over internet vind ik vaak woorden waar ik achter sta en wil deze graag delen

Leven we nu in de Eindtijd? Over die vraag is onder christenen steeds meer interesse. En ook steeds vaker beantwoorden ze die vraag met ja. Klopt dat wel en hoe kun je dat eigenlijk weten?

Wat is de Eindtijd?

Ongeveer 2000 jaar geleden schreef de apostel Petrus al dat het einde van alle dingen was aangebroken. (1 Petrus 4:7) Ook Paulus geloofde dat hij in de Eindtijd leefde. (1 Korinthe 10:11) Je zou kunnen zeggen dat de Eindtijd -de laatste fase in Gods verlossingsplan met deze wereld- is aangebroken toen de Heere Jezus Zijn verzoenend werk aan het kruis heeft volbracht. Maar dat is natuurlijk niet de Eindtijd die veel christenen vandaag bedoelen.

Eindtijdvisies

De Eindtijdgelovigen van vandaag verstaan onder de Eindtijd de periode (van meestal 7 jaar) die voorafgaat aan de wederkomst van Jezus. Niemand anders dan God weet wanneer Jezus terugkeert (Handelingen 1:7), dus weet ook niemand wanneer de laatste jaren voor Zijn wederkomst aanbreken.

Toch zijn er steeds meer christenen die geloven dat we nu in de laatste jaren voor Jezus wederkomst leven. Ze baseren dat idee vooral op twee dingen:

  • profetieën over de Eindtijd uit het Oude Testament en het Bijbelboek Openbaring
  • toespraken van Jezus over de laatste dingen 

Sommige Eindtijdgelovigen hebben complete Eindtijdschema’s opgesteld (uitgebreid ondersteund door Bijbelteksten), terwijl anderen op basis van dezelfde teksten weer een totaal verschillende Eindtijdvisie hebben. Zo’n enorm gegeven als de Eindtijd is dan ook moeilijk of zelfs onmogelijk te vangen in een schema.

Maar dat is ook niet erg. Als God had gewild dat we precies zouden weten hoe het zat en elke wereldschokkende gebeurtenis van ons Eindtijdlijstje konden afvinken, dan had Hij in Zijn Woord wel een precies overzicht gegeven.

Wat zei Jezus over de Eindtijd?

In deze tijden vraag ik me wel eens af wanneer de Here wat gaat doen aan het verdriet en leed op de wereld. Oorlogen, rampen, ziektes Zijn dit de voorbodes van de eindtijd? Wat zegt de bijbel hierover?

We weten dus niet wanneer de Eindtijd aanbreekt, wat er allemaal precies zal gebeuren en hoe. Moeten we ons dan helemaal maar niet bemoeien met de Eindtijd? Nee, dat is het andere uiterste. Jezus Zelf roept ons op om te (blijven) letten op de tekenen van de Eindtijd:

Wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen: Er komt regen. En zo gebeurt het. En als er een zuidenwind waait, zegt u: Er komt hitte. En het gebeurt. Huichelaars, de aanblik van de aarde en van de hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden? – Lukas 12:54-56

Ook in het onderwijs van Jezus besteedt Hij aandacht aan het einde van deze wereld. Het bekendste voorbeeld daarvan is natuurlijk Mattheüs 24. Daarin noemt Jezus een aantal dingen die erop wijzen dat het einde dichtbij is: onder andere hongersnoden, aardbevingen en valse profeten die opstaan. Geen prettige tijd dus.

Israël en de Eindtijd

Veel christenen geloven dat we in de Eindtijd leven omdat het Joodse volk terugkeert naar Israël, precies zoals door Gods profeten in de Bijbel is opgeschreven. Of je nou christen bent of niet; dat is best een opmerkelijk feit. Hoewel lang niet alle profetieën over de terugkeer van Israël worden gelinkt aan ‘de Eindtijd’ zien veel christenen deze terugkeer toch als een aankondiging van de wederkomst van Jezus.

Dat is gebaseerd op de woorden van Jezus Zelf:

Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. – Mattheüs 24:32,33

In het Oude Testament wordt een vijgenboom gebruikt als beeldspraak voor het volk Israël. In deze tijd zien we Israël (de vijgenboom) weer uitspruiten, dus weten we dat de zomer (en daarmee het einde) nabij is.