Gebeden

Wanneer bidden we en hoe vaak op een dag?

Mijn mening is dat je over de gehele dag in gesprek moet zijn met de Here omdat je ook je gedachten moet onderzoeken op kwade zaken en als je dat doet ben je als kind van God dus de gehele dag aan het bidden want bij alles wat je doet of denkt vraag je jezelf toch af “Wat zou Jezus doen “. Maar standaard dank je de Here elke keer als er iets gebeurt en vraag je Hem jou te leiden op de juiste weg Zijn weg. Wiki zegt hierover:”

  • Christenen hebben geen vaste indeling voor het bidden. Het gebed des Heeren, ofwel het Onze Vader is het belangrijkste gebed. Er zijn geen vaste gebedstijden, maar veel christenen bidden als ze wakker worden om God te danken voor de nieuwe dag en aan het einde van de avond, waarbij de dag nog wordt overdacht. Vaak lezen ze in de loop van de dag een stukje uit de Bijbel, waar ze dan over nadenken of dingen over opschrijven. Dit moment wordt dan met een gebed ingeleid en afgesloten met een gebed. Binnen het christendom gelden echter geen verplichtingen.

Voorbede:

Laat ons bidden voor allen die Christus beginnen te kennen: moge de Heer hen sterken op hun weg. Voor kinderen, voor allen die ze opvangen en het geloof in hen laten ontluiken, Heer, wij bidden u. Laat ons bidden voor zieken en voor allen die hun leven in eenzaamheid beëindigen: Heer, geef hen de nodige kracht. Laat ons bidden voor degenen die veroordeeld zijn tot gevangenisstraf of verbanning: Heer, ondersteun hun hoop. Laat het vuur van uw Geest onze bezieling vernieuwen en ons openstellen voor allen die u niet kennen, Heer, wij bidden u. Laat uw Kerk zich vernieuwen aan de tafel van uw Woord en uw Brood, Heer, wij bidden u.

Amen.

======================

Het onze Vader:

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze
schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want Uwer is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid.

Amen

——————————————————————————————–

Vijf belangrijke punten:

Onze Vader ( Wij mogen God onze Vader noemen omdat wij door onze bekering geloven dat door de redding die van onze Here Jezus uitgaat aan wie wij ons hart hebben gegeven wij broeders en zusters in bloed zijn van Jezus Christus onze redder.
verantwoordelijkheid – Uw naam worde geheiligd…uw wil geschiede ,
vooruitzicht – Uw koninkrijk kome,
voorziening – Geef ons heden ons dagelijks brood,
vergeving – vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren,
verzoeking – leidt ons niet in verzoeking
verlossing – maar verlos ons van de boze

======================

Ochtend gebed:

Genadige Vader, dank u Heer dat U in mijn hart en geest aanwezig bent zodat ik van U de woorden krijg en U leer kennen en voor zegen kan vragen voor deze dag. Dank Uwel dat ik deze ochtend gezond mocht opstaan en dat u mijn gebed van gisteravond gehoord hebt. Wandel naast me Here en wijs me de weg die ik moet gaan. Ik vraag Uw zegen over deze dag Vader, niet alleen voor mij maar voor een ieder die het nodig heeft. Bescherm ons tegen ziekte en hou mij ver van het kwaad Vader. Ik vraag U dit in Jezus naam,

Amen

======================

GEBED VÓÓR HET ETEN

Aller ogen wachten op U, en Gij geeft hun hun spijze te zijner tijd.

Gij doet Uw hand open, en verzadigt al wat er leeft naar Uw welbehagen (Ps. 145:1516).

Heere, almachtige God, Gij Die alles geschapen hebt, en nog door Uw Goddelijke kracht onderhoudt, en het volk Israël in de woestijn gespijzigd hebt; wil Uw zegen uitstrekken over ons, Uw arme dienaars, en ons heiligen deze gave, die wij van Uw milde hand ontvangen, opdat wij die matiglijk en heiliglijk naar Uw goeden wil gebruiken, en daardoor bekennen dat Gij onze Vader en een Oorsprong alles goeds zijt. Geef ook dat wij altijd, en vóór alle dingen, zoeken het geestelijke brood Uws Woords, met hetwelk onze zielen gespijzigd worden ten eeuwigen leven, hetwelk Gij ons bereid hebt door het heilig bloed van Uw lieven Zoon, onzen Heere Jezus Christus.

Onze Vader, Die in den hemelen zijt,

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid.

Amen.

========================

Dankgebed voor de dag:

Lieve Vader in de hemel, het is zo mooi Heer dat U mij eraan herinnert dat ik moet danken voor deze dag. Dank dat U ons gezond heeft gehouden en beschermend bent gebleven. Omdat we in geloof gevraagd hebben weten we dat U onze vraag heeft gehoord. Ondanks U met ons wandelt zijn wij soms toch eigenwijs en volgen dan een ander pad. Vergeef ons dat Here. Wilt U ons daarom blijven sturen met Uw Heilige Geest, dit vragen we U in de naam van Jezus.

Amen

=======================

Danken met Psalmen: met dank aan (Bidden Onderweg)

Danken                        Psalm 139

Vertrouwen               Psalm 91

Verlangen                  Psalm 63

Groeien in Vrijheid Psalm 131

Loven                         Psalm 113

Meer gebeden met Psalmen