kanttekeningen Uitverkoren volk van God

De uitverkiezing is een thema wat in sommige kringen een ontzettend belangrijke leerstelling is. Zelfs zo belangrijk dat deze leer uitvoerig is beschreven in een belijdenis geschrift. Het wordt gebruikt als grondslag/fundament voor het belijden van een kerkverband. Zelfs scholen en verenigingen gebruiken het als grondslag en als je hiermee instemt, dan word je toegelaten.

De traditionele uitleg is: God heeft voor de grondlegging der wereld mensen uitgekozen die zalig zullen worden en de mensen die niet uitgekozen zijn, zijn daarmee uitgekozen om voor eeuwig verdoemd te worden. Dit wordt de dubbele predestinatie leer. genoemd. Het is Gods vrijmacht om dit te doen. Hij is aan niemand verplicht om hier verantwoording voor af te leggen. Maar klopt deze uitleg wel? Wie zijn de uitverkorenen in de Bijbel? Dat is het volk Israël, het nageslacht van Jakob. Er is geen enkel heidenvolk uitverkoren, ook geen individuen uit heidenvolken. Er is genen enkele bijbeltekst die dat kan onderbouwen. En toch mogen ook mensen uit de heidenvolken, door genade bij het volk van God horen. Let goed op, God heeft een volk uitverkoren, de 12 stammen van Israël. Dat was zo onder het Oude Testament en is nooit veranderd in het Nieuwe Testament. Echter vertegenwoordigd Jezus/Yeshua het volk Israel in het nieuwe verbond. De gemeente van Christus is Israël. Het Lichaam van Christus is Israël. Daarom kunnen ook heidenen uitverkoren zijn. Alleen uitverkoren omdat Jezus/Yeshua de Uitverkorene van God is. Als je deel uitmaakt van het lichaam van Christus, dan ben je een uitverkorene in Hem. Er zijn dus geen twee volken van God. Er is éen uitverkoren volk van God. Maar er is wel verschil met het Joodse volk (nakomelingen van het zuider / tweestammenrijk) die Jezus/Yeshua niet aangenomen met hen die Hem wel aangenomen hebben. Zij die Jezus/Yeshua niet aangenomen zijn het volk van God onder het oude verbond. Zij die Jezus/Yeshua wel aangenomen hebben zijn het volk in het nieuwe verbond. Alleen door het geloof in de Messias krijg je uit genade eeuwig leven in Gods koninkrijk op aarde. Door ongeloof komt niemand het koninkrijk van God binnen. Ook Abraham, Gideon, Barak, Simson, David, Rachab etc. zijn niet door de werken van de wet gerechtvaardigd, maar door het geloof in de God van de wet.

Hieronder een aantal teksten waar duidelijk staat dat Israël het uitverkoren volk van God is,

In Deuteronomium 4 vers 37

En omdat Hij uw vaderen liefhad, en hun nageslacht na hen verkoren had, (…)

Deuteronomium 10 vers 15

Maar alleen voor uw vaderen heeft de HEERE liefde opgevat om hen lief te hebben, en Hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dage is

1 Kronieken 16 vers 13

Nakomelingen van Israel, Zijn dienaar, kinderen van Jacob, Zijn uitverkorenen.

Psalm 135 vers 4

Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren, Israël als Zijn persoonlijk eigendom.

Jesaja 14 vers 1

Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog verkiezen. Hij zal hen neerzetten op hun eigen grond. De vreemdeling zal zich bij hen aansluiten en zich bij het huis van Jakob voegen.

Hoewel Jesaja 14 een uitleg op zichzelf is, laat het vers duidelijk zien dat ook de vreemdeling (heidenen) bij het uitverkoren volk mogen aansluiten. Hoe? Alleen door het geloof in de Uitverkorene, de Messias van Israël, Yeshua/Jezus. In Hem mogen we bij het uitverkoren volk van God horen die de zaligheid zullen beërven (Het Nieuw-Jeruzalem op de aarde).

Het leerstuk van de verwerping is al helemaal on-bijbels. Er is geen enkele tekst in de bijbel te vinden dat er mensen van eeuwigheid af bestemd zijn voor de eeuwige verdoemenis. Deze leer begrijpt totaal niet wat Gods bedoeling is met en door het uitverkoren volk Israël. Juist door het uitverkoren volk Israël, is het Gods bedoeling dat ook heidenvolken uit de macht van de duisternis getrokken worden naar de Schepper van hemel en aarde. En ook nu door het volmaakte leven, de dood en opstanding van Jezus/Yeshua kunnen ook niet-uitverkoren heidenvolken getrokken worden om te wandelen in het Licht van God. Het is dus niet iets exclusiefs voor de 12 stammen van Israël. Dat is Gods bedoeling nooit geweest. Het was juist Zijn bedoeling om de mensheid door Israël te redden uit de heerschappij van de satan. Dat is nooit veranderd.

Waarom wordt dan door vele kerken geleerd alsof er een individuele uitverkiezing is? Dat komt omdat er in de vroege kerk theologen zijn geweest die vanuit antisemitische redenen de waarheid verdraaid hebben. En daar is de kerk nog steeds door beïnvloed. Helaas zijn leerstukken van deze theologen fundamenten geworden van kerkverbanden. Deze kerken klemmen zichzelf hiermee vast met buiten-bijbelse geschriften en er is geen ruimte meer voor correctie door het gezaghebbend Woord van God. En dat is nogal wat.

Een bijbeltekst die als belangrijkste bewijs aangehaald wordt voor een persoonlijke uitverkiezing, is Handelingen 13:48. Daar staat namelijk “Er geloofden zovelen als er bestemd/geordineerd waren voor het eeuwige leven”. Echter moet je deze tekst net als alle andere bijbelteksten in de context zien. Het is namelijk iets bijzonders wat de schrijver hier duidelijk wil maken. Niet alleen Israël, maar ook heidenen die tot geloof komen zijn bestemd voor het eeuwige leven. Allen die geloven zijn dus bestemd voor het eeuwige leven. Maar dit is 100% genade en alleen in Hem, de Messias van Israel, het Licht der wereld. Er is bij de mens geen verdienste. In de mens is niets en dan ook helemaal niets wat recht geeft op eeuwig leven. Maar de genadige en barmhartige God heeft Zichzelf aan het vloekhout laten hangen om de wereld te redden. En allen die in Hem geloven zijn in Hem uitverkoren en daarom geordineerd voor het eeuwige leven.